ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการมาตรฐานฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
2 นายยรรยง เต็งอำนวย อนุกรรมการ
3 นายสมนึก คีรีโต อนุกรรมการ
4 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
5 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
6 ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
7 ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม อนุกรรมการ
8 ผู้แทนกรมศุลกากร อนุกรรมการ
9 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
10 ผู้แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อนุกรรมการ
11 ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการ
12 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
13 นางสุนทรีย์ ส่งเสริม อนุกรรมการและเลขานุการ
14 นางสาวพัชราภรณ์ ลี้ธนะรุ่ง อนุกรรมการและเผู้ช่วยลขานุการ
15 นางสาวสุรีย์รัชญ์ กลิ่นจันทร์ อนุกรรมการและเผู้ช่วยลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 21-03-2561