ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระ ปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

รายชื่อคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายยรรยง เต็งอำนวย ประธานอนุกรรมการ
2 นายรอม หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ อนุกรรมการ
4 นายชัยชนะ มิตรพันธ์ อนุกรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ
6 นายกำพล ศรธนะรัตน์ อนุกรรมการ
7 นายสมญา พัฒนวรพันธ์ อนุกรรมการ
8 นายวิษณุ ชวนเกษม อนุกรรมการ
9 นายปริญญา หอมเอนก อนุกรรมการ
10 นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อนุกรรมการ
11 นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ อนุกรรมการ
12 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
13 ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
14 นายปฐมพงษ์ ขาวจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
15 นายรติ เพิ่มพูล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายทวีสิทธิ์ เพ็ญรัศมีพูนสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 21-03-2561