ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน >>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย วาระปัจจุบัน

  1. ศึกษาประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Mobile commerce เพื่อพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. วิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Mobile commerce ในระดับประเทศ
  3. ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนความรู้หรือข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  4. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 21-03-2561