ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการดูแลธุรกิจบริการฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลธุรกิจบริการฯ วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการฯ
2 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อนุกรรมการ
3 นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง อนุกรรมการ
4 นายชัยชนะ มิตรพันธ์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
6 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
7 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
8 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากร
อนุกรรมการ
9 นายกำพล ศรธนะรัตน์ อนุกรรมการ
10 นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
11 ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
อนุกรรมการ
12 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
อนุกรรมการ
13 ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ
14 นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นายวิทวัส มงคลนวเสถียร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 21-03-2561