ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลธุกิจบริการฯ

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลธุกิจบริการฯ วาระปัจจุบัน

  1. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการหรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในภาพรวม
  2. เสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ควรติดตาม ควบคุม หรือกำกับดูแล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน
  3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทั้งก่อนการควบคุม หรือกำกับดูแลและติดตามผลหลังจากมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โปร่งใสและตรวจสอบได้
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 21-03-2561