ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการนโยบายและผลกระทบฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายรอม หิรัญพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ
2 พลตำรวจตรี ศิริพงษ์ ติมุลา อนุกรรมการ
3 นายบุรินทร์ เกล็ดมณี อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
5 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการ
7 ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
8 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
9 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
10 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
11 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการ
12 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
13 ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย อนุกรรมการ
14 นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
15 นางสาวธีรวดี สุภาวนิตย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 21-03-2561