ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการนโยบายและผลกระทบฯ

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการนโยบายและผลกระทบฯ วาระปัจจุบัน

  1. เสนอแนะการจัดทำนโยบายและแผน ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  2. เสนอแนะมาตรการ วิธีการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือต่อสังคม อันเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางมิชอบ หรือไม่เหมาะสม
  3. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายและเพิ่มมากขึ้น
  4. แต่งคั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 21-03-2561