ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการ
2 นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล อนุกรรมการ
3 นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง อนุกรรมการ
4 นายชวลิต อัตถศาสตร์ อนุกรรมการ
5 ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อนุกรรมการ
6 ศาสตราจารย์ ไผทชิต เอกจริยกร อนุกรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดาราพร ถิระวัฒน์ อนุกรรมการ
8 พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ อนุกรรมการ
9 นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ อนุกรรมการ
10 นายชยธวัช อติแพทย์ อนุกรรมการ
11 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
12 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
13 นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
14 นายภัทรพงศ์ ลือชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นายขวัญชัย คงสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 21-03-2561