ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน >>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการนโยบายกฎหมาย

อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการนโยบายกฎหมาย วาระปัจจุบัน

  1. เสนอแนะการกำหนดนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องหรือรองรับต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
  2. เสนอแนะการตราพระราชกฤษฎีกา จัดทำระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
  4. วินิจฉัยปัญหาหรือข้อหารือ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 21-03-2561