ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>นโยบาย/แผน >> (ร่าง) แผนแม่บทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

(ร่าง) แผนแม่บทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 -2560

ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการเปลี่ยนผ่านของระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนหรือนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วหลายฉบับพร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการระดับชาติที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยแผนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการกำหนดแผนแม่บทและกลยุทธ์ ตลอดจนมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของกระแสโลกโดยมีเป้าหมายในการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมโดยมีความสอดรับกับแผนและนโยบายระดับชาติหลายๆ ฉบับ เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทยพ.ศ. 2552-2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ และแผนสำคัญฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ยังมีในส่วนของการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 หรือ AEC 2015 และการคำนึงถึงทิศทางการดำเนินงานในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนให้เกื้อหนุนต่อพันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศอีกด้วย

ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นให้แผนสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีความละเอียดในเชิงลึกทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จริง โดยกระบวนการวิเคราะห์จึงได้เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ขอบเขตของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมิติต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกรรมของประเทศในช่วงที่ผ่านมา พร้อมการผนวกกับผลการศึกษาสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและประเทศต่างๆเพื่อการวิเคราะห์แนวคิดและอุปสรรคสำหรับการบูรณาการกรอบแนวคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางของประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดมาตรฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายที่มีความจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของประเทศสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยประเด็นนำเสนอทั้งในส่วนของสถานภาพการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมิติต่างๆ ทิศทางการส่งเสริมตามนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำไปสู่บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จต่อไป

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เขียนวันที่ : 18-09-2556

download

แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ :