ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>เกี่ยวกับสำนักงานฯ>>โครงสร้างสำนักงานฯ

โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงาน
นโยบายและแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • นโยบายและแผนเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กฎหมายเกี่ยวกับธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ: 02 1416997

กลุ่มงาน
กำกับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

เบอร์ติดต่อ: 02 1416593

กลุ่มงาน
ผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ

เบอร์ติดต่อ: 02 1416594

กลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสานความร่วมมือในการดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • งานด้านต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ: 02 1421033

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
 • ปฏิบัติงานสารบรรณ

เบอร์ติดต่อ: 02 1416990