ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>เกี่ยวกับสำนักงานฯ>>อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 4. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การขออนุญาตธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. เสนอแนะมาตรการ วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนหรือจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 9. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมตลอดถึงคณะอนุกรรมการและคณะทำงานของคณะกรรมการดังกล่าว
 10. ประสานขอความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เขียนวันที่ : 18-09-2556