ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที ต้อนรับผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ และคณะ ฯ

ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที ต้อนรับผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ และคณะ รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภาพแสดงการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กับ ผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ภาพถ่ายผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที และ ผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ

นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ธอ.) และนายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นตัวแทนผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับนางสาวอำภา วาณิชชัชวาล รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำองค์กร สถาบันอนุญาโตตุลาการ (หน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐) และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม MOC ชั้น ๖ กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เห็นถึงถึงความสำคัญในเรื่องการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ออกข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้จัดทำระบบ TalkDD ที่ทำหน้าที่เป็น Customer Service ให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้กับลูกค้าและร้านค้าทางออนไลน์ ทั้งนี้ ธอ. เห็นว่าการดำเนินการของสถาบันอนุญาโตตุลาการจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทั้งในฝั่งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ เกิดความเชื่อมั่นว่า เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น จะมีหน่วยงานหลักตามกฎหมายที่รับผิดชอบในส่วนนี้

ภาพแสดงการประชุมหารือร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ภาพแสดงการประชุมหารือร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

วันที่เผยแพร่ : 03-06-2559