ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พิจารณาอนุมัติขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำร่างมาตรฐาน และพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพหลักใด ที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกประกาศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามเอกสารข้างล่างนี้

เอกสารรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(เอกสารดาวน์โหลด)


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม โทรศัพท์ 02 –1422505
คุณศุภโชค จันทรประทิน โทรศัพท์ 02 –1422505

เอกสารขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(เอกสารดาวน์โหลด)


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณจินฏาภัสร์รัตนวดี โทรศัพท์ 02 – 1416558
คุณปริญญา ก้อยจะบก โทรศัพท์ 02 – 1416997

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2556