ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>ขั้นตอนการพิจารณาและรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการพิจารณาและรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V02)

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พิจารณาอนุมัติขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V01) และรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETS-Format-V01)ขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำร่างมาตรฐานและพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาได้มีการใช้ขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานฯ ดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่ายังมีบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากฉบับเดิม “ETS-Procedure-V01” เป็นฉบับ “ETS-Procedure-V02” และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาอนุมัติขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V02) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพหลักใด ที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกประกาศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามเอกสารข้างล่างนี้

เอกสารรูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(เอกสารดาวน์โหลด)


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม โทรศัพท์ 02 –123-1234 ต่อ 91001
คุณศุภโชค จันทรประทิน โทรศัพท์ 02 –123-1234 ต่อ 9110

เอกสารขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Version 2)

(เอกสารดาวน์โหลด)


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณจินฏาภัสร์รัตนวดี โทรศัพท์ 02 – 141-6558
คุณปริญญา ก้อยจะบก โทรศัพท์ 02 – 141-6997

วันที่เผยแพร่ : 14-11-2557