ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองฯ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 โดยมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง 1) นายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์ 2) นายสถาพร สอนเสนา และ 3) นายภัทรพงศ์ ลือชัย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามภาพที่นำเสนอ

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 38/2558 มอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองฯ
ภาพแสดงคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 38/2558 มอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองฯ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่เผยแพร่ : 09-07-2558