ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>กระทรวงดีอี ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล...

กระทรวงดีอี ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดความท้าทายในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อองค์กร จึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์ความเสี่ยงด้านนโยบายและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การป้องกันภัยทางไซเบอร์ และการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๗ โรงแรม เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

กำหนดการงานสัมนา

เวลา หัวข้อ/กิจกรรม
12.30 - 13.00 ลงทะเบียน
13.00 - 13.10 กล่าวต้อนรับ
13.10 - 13.45 กล่าวเปิดงาน
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนและส่งผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ของหน่วยงานภาครัฐในยุค 4.0


โดย
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนะพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
13.45 - 14.30 แนวโน้มและความท้าทายด้านนโยบายและด้านกฎหมาย ในปี ๒๐๑๘
 • รายงานข้อมูลล่าสุดเรื่องความเสี่ยงด้านนโยบายและกฎหมาย
 • ความสัมพันธ์และความซับซ้อนของนโยบายและกฎหมาย กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี
  และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
วิทยากร :
ดร. จาเร็ต ดับบลิว แร็คแลนด์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบาย บีเอสเอIพันธมิตรซอฟต์แวร์ เอเชีย-แปซิฟิก
14.30 - 15.30 บทเรียนจากกรณีภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในองค์กร
 • กรณีศึกษา ภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริง (Data Security + Data Protection)
 • การนำบทเรียนมาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อการป้องกันและการบริหาร
  จัดการในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
วิทยากร :
คุณธันวา วาทหงษ์
ผู้อำนวยการ แผนก Forensics, บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด

คุณกฤติยา เอี่ยมศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ไอที บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
15.30 - 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 16.45 การปรับระบบกลไกการทำงานและหนทางของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอแนวทางบริหารจัดการ (เชิงนโยบาย+หลักปฏิบัติ)(CIO จะต้องคิดอะไร อย่างไร มองมุมไหน อย่างไร)
 • การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ (เชิง Solution ให้เห็นองค์ประกอบ) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  และหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำอะไรบ้าง
วิทยากร :
คุณกำพล ศรธนรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อนุกรรรมการความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
16.45 - 17.00 ถาม-ตอบ / จบการสัมมนา

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2561