ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ภาพแสดงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ภาพแสดงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับหน่วยงานของรัฐ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐและสามารถจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐเข้าร่วมประชุมดังกล่าวกว่า 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2556