ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ รวมกว่า 60 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์รองรับ Digital ID หรือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2561