ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบิน ...

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการโรงแรม เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ GDPR และเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือร่วมกันถึงกรอบหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ GDPR เพื่อหาแนวทางเตรียมการรองรับผลกระทบจาก GDPR กับหน่วยงานในสาขาอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในประเด็นการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับผู้โดยสาร (Passenger Name Records; PNR) และหน่วยงานในสาขาอุตสาหกรรม การโรงแรม ได้แก่ กรมการปกครอง และ สมาคมโรงแรมไทย ในประเด็นการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าพักโรงแรม และการแจ้งข้อมูลตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลในอุตสาหกรรมการโรงแรม

ภาพแสดงการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 6/2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 2 หน่วยงานได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกำหนดมาตรการระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง (1 ปี) และระยะยาว (2 ปี) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการอีกด้วย

ภาพแสดงการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 6/2561

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2561