ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วม เป็นวิทยากร เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หรือ กกร. เป็นต้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวน 150 คน

ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีหลักการเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากโดยที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสารทำให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือความเสียหายในกรณีที่มีการนำไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือแจ้งล่วงหน้า ที่แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กระทรวงรับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอสภา นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

การประชุมรับฟังความเห็นครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รู้ถึงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงเหตุผลความจำเป็นและผลกระทบของการดำเนินงานแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้กระทรวงได้รับทราบข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลไกหรือมาตรการต่างๆ ตามกฎหมาย ที่สามารถใช้ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่เผยแพร่ : 2-12-2559