ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ พ.ร.ฏ.ฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ พ.ร.ฎ. ยกเลิก พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอ นิกส์ฯ ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้ง 2 ฉบับ แล้ว

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... ซึ่งเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายดังกล่าว โดยเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการยกเลิกกฎหมายเดิมที่ใช้กำกับดูแลระบบการชำระเงินในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 กระทรวงฯ จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวน 2 ฉบับ เพื่อยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการจัดทำกฎหมาย

ในการนี้ พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ส่งผลให้การกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 รวมไปถึงประกาศภายใต้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลสิ้นสุดลง และการกำกับดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินของประเทศไทยจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ ได้จากลิงค์ดังนี้

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2561