ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>สรุปการตอบแบบสอบถามเรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศฯ

สรุปการตอบแบบสอบถามเรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้าเว็บแบบสอบถามออนไลน ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศส่วนท้องถ่ิน
ภาพแสดงหน้าเว็บแบบสอบถามออนไลน ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศส่วนท้องถิน

เพื่อศึกษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศระดับพื้นฐานภายใต้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จังหวัดที่มีจำนวนการตอบแบบสอบถามมากที่สุด (๑๐ อันดับ)
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนที่ตอบ
1 นครราชสีมา 183
2 อุบลราชธานี 121
3 นครศรีธรรมราช 110
4 ศรีสะเกษ 99
5 บุรีรัมย์ 93
6 ชัยภูมิ 86
7 มหาสารคาม 84
8 เชียงราย 79
9 ร้อยเอ็ด 77
10 ราชบุรี 77
จังหวัดที่มีร้อยละจำนวนการตอบแบบสอบถามมากที่สุด (๑๒ อันดับ)
ลำดับที่ จังหวัด ร้อยละที่ตอบ
1 ระยอง 75.00
2 สมุทรสาคร 71.05
3 พัทลุง 68.92
4 ราชบุรี 68.75
5 แม่ฮ่องสอน 68.00
6 กำแพงเพชร 67.78
7 ลำปาง 66.35
8 ประจวบคีรีขันธ์ 65.57
9 พะเยา 63.89
10 ตาก 63.77
11 พิจิตร 63.73
12 อุตรดิตถ์ 61.25

(เปรียบเทียบ "จำนวน อปท. ทั้งหมด" กับ "จำนวนที่ตอบแบบสอบถาม" ของจังหวัดนั้นๆ)

อปท. ที่ตอบกลับมีจำนวน 3,698 หน่วยงาน
         ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึก External Hardisk 500 GB จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. นางอมรรัตน์ หนูสุด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  2. นางสาววิชุดา สุรารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3. นางสาวกัญชริการ์ สารขัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่เผยแพร่ : 6-06-2557