ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. นายกนิษฐ์ สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup
9. นายยรรยง เต็งอำนวย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป


เขียนวันที่ : 02-09-2563