ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>คณะกรรมการฯ>>รายชื่อคณะกรรมการฯ วาระปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5

ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รองประธานคณะกรรมการฯ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รองประธานคณะกรรมการธุรกรรมฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการเงิน

ภาครัฐ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

"กรรมการลาออก"

ภาคเอกชน

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรื่อง

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยูธยา

ภาคเอกชน

นายบุรินทร์ เกล็ดมณี

นายบุรินทร์ เกล็ดมณี

ด้านนิติศาสตร์

ภาครัฐ

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

ภาคเอกชน

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

"กรรมการลาออก"

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาครัฐ

นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์

นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์

ภาคเอกชน

นายรอม หอรัญพฤกษ์

นายรอม หิรัญพฤกษ์

ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

ภาครัฐ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

ภาคเอกชน

นายยรรยง เต๊งอำนวย

นายยรรยง เต็งอำนวย

ด้านสังคมศาสตร์

ภาครัฐ

พลตำรวจตรีศิริพงษ์ ติมุลา

พลตำรวจตรีศิริพงษ์ ติมุลา

ภาคเอกชน

นายปรเมศวร์  มินศิริ

นายปรเมศวร์ มินศิริ

นายปรเมศวร์  มินศิริ

นางสุรางคณา วายุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมฯ