ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>คณะกรรมการฯ>>ความเป็นมา

ความเป็นมาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มี คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจำนวน 12 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการสรรหาจากภาครัฐและภาคเอกชนใน 6 ด้าน คือ

  1. การเงิน
  2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. นิติศาสตร์
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  5. วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
  6. สังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชุด แรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รองรับภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 3) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 แทนคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 2 ที่หมดวาระไป

เขียนวันที่ : 18-09-2556