ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>คณะกรรมการฯ>>อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 37)
 2. ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (มาตรา37) ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งพระราช บัญญัติฯ ดังกล่าวให้อำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา จำนวน 4 ฉบับ กล่าวคือ
  • พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา 3 กำหนดประเภทธุรกรรมที่มิให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา 25 กำหนดวิธีการแบบปลอดภัย
  • พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา 32 กำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็น กิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต
  • พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา 35 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
 4. ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติ (มาตรา37)
 5. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา37)
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 42)

เขียนวันที่ : 18-09-2556