ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ผลการพิจารณา>>แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ

รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 5-04-2562)

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ
จำนวน 162 หน่วยงาน
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
101 สำนักพระราชวัง 27 เมษายน 2558
102 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 พฤษภาคม 2558
103 บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด 18 พฤษภาคม 2558
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
104 สำนักงานประกันสังคม 22 กรกฎาคม 2558
ทบทวน : 8 ธันวาคม 2560
105 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 กันยายน 2558
106 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7 กันยายน 2558
ทบทวน : 3 เมษายน 2560
107 กรมการบินพลเรือน 7 กันยายน 2558
108 กรมสรรพสามิต 7 กันยายน 2558
109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 กันยายน 2558
110 การไฟฟ้านครหลวง 7 กันยายน 2558
111 กรมอุตุนิยมวิทยา 7 กันยายน 2558
112 กรมทรัพยากรธรณี 7 กันยายน 2558
113 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7 ตุลาคม 2558
114 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2558
115 กรมการจัดหางาน 7 ตุลาคม 2558
116 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ตุลาคม 2558
117 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2558
118 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 18 มกราคม 2559
119 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 18 มกราคม 2559
120 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มกราคม 2559
121 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2559
122 กรมทรัพยากรน้ำ 18 มกราคม 2559
123 กองบัญชาการกองทัพไทย 25 กุมภาพันธ์ 2559
124 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2559
125 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 กุมภาพันธ์ 2559
126 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559
127 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559
128 สำนักงานศาลปกครอง 22 สิงหาคม 2559
129 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 22 สิงหาคม 2559
130 กรมการขนส่งทางบก 22 สิงหาคม 2559
131 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 22 สิงหาคม 2559
132 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 สิงหาคม 2559
133 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 ตุลาคม 2559
134 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2559
135 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6 มีนาคม 2560
136 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ 6 มีนาคม 2560
137 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 3 เมษายน 2560
138 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 เมษายน 2560
139 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 3 เมษายน 2560
140 มหาวิทยาลัยบูรพา 25 กันยายน 2560
141 มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 กันยายน 2560
142 สำนักงานอัยการสูงสุด 25 กันยายน 2560
ทบทวน : 26 มีนาคม 2562
143 กรมราชทัณฑ์ 25 กันยายน 2560
144 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25 กันยายน 2560
145 สภากาชาดไทย 8 ธันวาคม 2560
146 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน 8 ธันวาคม 2560
147 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 8 ธันวาคม 2560
148 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 มกราคม 2561
149 สำนักงานกิจการยุติธรรม 29 มกราคม 2561
150 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29 มกราคม 2561
151 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 29 มกราคม 2561
152 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29 มกราคม 2561
153 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 23 มีนาคม 2561
154 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 19 ตุลาคม 2561
155 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 19 ตุลาคม 2561
156 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 19 ตุลาคม 2561
157 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 19 ตุลาคม 2561
158 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 19 ตุลาคม 2561
159 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
160 การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2562
161 การประปานครหลวง 26 มีนาคม 2562
162 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26 มีนาคม 2562

หน้า : 2 ข้อมูล ณ วันที่: 5-04-2562

หน้า: 1:2