ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ผลการพิจารณา>>แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ

รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 17-04-2563)

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ
จำนวน 163 หน่วยงาน
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 กันยายน 2553
2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 16 ธันวาคม 2553
3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 16 ธันวาคม 2553
ทบทวนครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 23 มีนาคม 2561
4 ธนาคารออมสิน 28 มีนาคม 2554
5 กรมการค้าต่างประเทศ 25 พฤษภาคม 2554
ทบทวน : 6 มีนาคม 2560
6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 25 พฤษภาคม 2554
7 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 24 มิถุนายน 2554
ทบทวน : 29 มกราคม 2561
8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 24 มิถุนายน 2554
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 8 ธันวาคม 2560
9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23 กันยายน 2554
10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 23 กันยายน 2554
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 25 กันยายน 2560
11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 23 กันยายน 2554
12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 23 กันยายน 2554
13 สำนักงบประมาณ 23 กันยายน 2554
14 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 23 กันยายน 2554
ทบทวน : 19 กุมภาพันธ์ 2558
15 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 23 กันยายน 2554
16 กรมเจ้าท่า 23 กันยายน 2554
17 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 กันยายน 2554
18 การประปาส่วนภูมิภาค 16 ธันวาคม 2554
ทบทวนครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2559
ทบทวนครั้งที่ 2 : 29 มกราคม 2561
19 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2554
ทบทวน : 19 กุมภาพันธ์ 2558
20 กรมส่งเสริมการเกษตร 16 ธันวาคม 2554
ทบทวน : 6 มีนาคม 2560
21 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 16 ธันวาคม 2554
22 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 20 กุมภาพันธ์ 2555
23 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 20 กุมภาพันธ์ 2555
24 กองทัพบก 20 กุมภาพันธ์ 2555
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
25 กรมศุลกากร 20 กุมภาพันธ์ 2555
26 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 29 มีนาคม 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 3 เมษายน 2560
27 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 29 มีนาคม 2555
ทบทวน : 22 สิงหาคม 2559
28 กรมส่งเสริมการส่งออก 29 มีนาคม 2555
29 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 29 มีนาคม 2555
ทบทวน : 18 มกราคม 2559
30 กรมสรรพากร 30 พฤษภาคม 2555
31 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 27 มิถุนายน 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 18 มกราคม 2559
ทบทวนครั้งที่ 2 : 26 มีนาคม 2562
32 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 27 มิถุนายน 2555
33 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน 2555
34 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 27 มิถุนายน 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 7 ตุลาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 12 กุมภาพันธ์ 2562
35 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 27 มิถุนายน 2555
36 กรมการค้าภายใน 16 กรกฎาคม 2555
37 การเคหะแห่งชาติ 16 กรกฎาคม 2555
38 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 22 สิงหาคม 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 22 กรกฎาคม 2558
39 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 22 สิงหาคม 2555
40 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 22 สิงหาคม 2555
41 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 26 ตุลาคม 2555
ทบทวน : 12 กุมภาพันธ์ 2562
42 กรมบังคับคดี 26 ตุลาคม 2555
ทบทวน : 7 กันยายน 2558
43 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 28 พฤศจิกายน 2555
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 28 พฤศจิกายน 2555
45 กรมที่ดิน 28 พฤศจิกายน 2555
46 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 28 พฤศจิกายน 2555
ทบทวน : 7 กันยายน 2558
47 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 28 พฤศจิกายน 2555
48 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 ธันวาคม 2555
49 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 11 ธันวาคม 2555
50 กรมอนามัย 11 ธันวาคม 2555
51 กรมสุขภาพจิต 11 ธันวาคม 2555
52 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 11 ธันวาคม 2555
53 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 ธันวาคม 2555
54 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 11 ธันวาคม 2555
55 กรมการแพทย์ 11 ธันวาคม 2555
56 กรมควบคุมโรค 11 ธันวาคม 2555
57 กรมธุรกิจพลังงาน 11 ธันวาคม 2555
58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 11 ธันวาคม 2555
59 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 7 ตุลาคม 2558
60 กรมทางหลวง 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 26 มีนาคม 2562
61 กรมพัฒนาที่ดิน 26 ธันวาคม 2555
62 กองทัพอากาศ 26 ธันวาคม 2555
63 กรมประมง 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 13 มิถุนายน 2561
64 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 19 กุมภาพันธ์ 2558
65 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28 กรกฎาคม 2557
66 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28 กรกฎาคม 2557
67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 28 กรกฎาคม 2557
68 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 6 มีนาคม 2560
69 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 28 กรกฎาคม 2557
70 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 28 กรกฎาคม 2557
71 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
72 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557
73 องค์การคลังสินค้า 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
74 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 28 กรกฎาคม 2557
75 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 28 กรกฎาคม 2557
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 28 กรกฎาคม 2557
77 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กรกฎาคม 2557
78 กรมชลประทาน 28 กรกฎาคม 2557
79 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 28 กรกฎาคม 2557
80 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 กรกฎาคม 2557
81 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557
82 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 28 กรกฎาคม 2557
83 กรมการพัฒนาชุมชน 13 ตุลาคม 2557
ทบทวนครั้งที่ 1 : 6 มีนาคม 2560
ทบทวนครั้งที่ 2 : 12 กุมภาพันธ์ 2562
84 กรมธนารักษ์ 13 ตุลาคม 2557
85 กองทัพเรือ

13 ตุลาคม 2557
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561

86 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 ตุลาคม 2557
87 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 13 ตุลาคม 2557
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
88 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 13 ตุลาคม 2557
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
89 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2557
90 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13 ตุลาคม 2557
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
91 สำนักราชเลขาธิการ 13 ตุลาคม 2557
92 องค์การเภสัชกรรม 13 ตุลาคม 2557
93 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 พฤศจิกายน 2557
94 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 27 พฤศจิกายน 2557
95 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 27 พฤศจิกายน 2557
ทบทวน : 17 ตุลาคม 2559
96 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 19 กุมภาพันธ์ 2558
97 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 19 กุมภาพันธ์ 2558
98 กรมหม่อนไหม 27 เมษายน 2558
99 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27 เมษายน 2558
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
100 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 เมษายน 2558

หน้า : 1
ข้อมูล ณ วันที่: 5-04-2562

หน้า: 1:2