ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ผลการพิจารณา>>แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 17-04-2563)

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
จำนวน 21 หน่วยงาน
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22 กรกฎาคม 2558
2 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 17 ตุลาคม 2559
3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2559
4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2559
5 กรมธนารักษ์ 30 พฤศจิกายน 2559
6 การไฟฟ้านครหลวง 30 พฤศจิกายน 2559
7 กรมสรรพสามิต 6 มีนาคม 2560
8 กรมการค้าต่างประเทศ 3 เมษายน 2560
9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 เมษายน 2560
10 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 15 มิถุนายน 2560
11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25 กันยายน 2560
12 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 8 ธันวาคม 2560
13 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 ธันวาคม 2560
14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8 ธันวาคม 2560
15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 13 มิถุนายน 2561
16 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 22 สิงหาคม 2561
ทบทวน : 17 เมษายน 2563
17 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 19 ตุลาคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติม : 26 มีนาคม 2562
18 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 11 ธันวาคม 2561
19 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 11 ธันวาคม 2561
20 กรมการขนส่งทางบก 12 กุมภาพันธ์ 2562
21 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26 มีนาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่: 17-04-2563