ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>บทความ>>อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อศึกษาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สถานะอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปัจจุบันนั้น นับว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดัน การขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงของสินค้าไอที อาทิเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ และผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สินค้าบางชนิดอาจลดบทบาทลง เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) ที่ถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาหรือแท็บเล็ต และในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ค และเทคโนโลยี Cloud Computing ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ขนาดตั้งโต๊ะได้ นอกจากนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์นั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ได้หันมาผลิตรถยนต์แบบประหยัดพลังงานมากขึ้น

การสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 พบว่ากลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปีที่ผ่านมา (2553) จำนวน 66,297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมทั้งประเทศ ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น และมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น โครงการบรอดแบรนด์แห่งชาติ เป็นต้น ทำให้ตลาดของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเงินการธนาคาร ด้านธุรกิจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้

ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1) ผู้ใช้บริการขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการเข้าถึงเทคโนโลยี

2) ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่นในการใช้งานผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3) ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4) ผู้ประกอบการขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

5) ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่สั่งซื้อกับผู้ประกอบการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1) ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความสามารถในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านการสร้างเว็บไซต์และความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

2) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ


ข้อมูลอ้างอิง :

1) รายงานผลการศึกษาโครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2) เผยกลยุทธ์ 12 ธุรกิจออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3) รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

4) การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์...สมาร์ทโฟน -- https://www.hooninside.com/community-detail.php

ผู้เขียน: กลุ่มงานติดตามฯ เขียนวันที่ : 18-09-2556